OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky PRODEJPOUKAZ.CZ a podmínky zpracování osobních údajů


Obchodní podmínky


 1. Společnost PRODEJPOUKAZ.CZ s.r.o., IČ: 09160159, sídlem Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1 je provozovatelem internetového portálu www.prodejpoukaz.cz a zároveň správcem osobních údajů registrovaných uživatelů a návštěvníků webu (dále jen „Provozovatel“).
 2. Službou internetového portálu je podpora prodeje poukazů na zájezd, které jsou vydány cestovními kancelářemi v souladu s § 4 zákona č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu. Tento internetový portál podporuje prodej poukazů a postoupení celých smluv o zájezdu, pokud se týká zájezdů s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020. Tento poukaz na zájezd musí být zajištěn pro případ úpadku pořadatele podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu, jinak je portálem odmítnut z prodeje. V tomto případě platí (§ 6 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu), že cestovní kancelář je povinna sjednat pojištění záruky pro případ úpadku nebo bankovní záruku pro případ úpadku, na základě kterých vzniká zákazníkovi cestovní kanceláře právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu. Oprávněným k plnění v případě úpadku cestovní kanceláře je držitel tohoto poukazu na zájezd (dle § 4a zákona č. 159/1999 Sb.).
 3. Nabídka poukazu a uzavření smlouvy na straně Prodávající (resp. Postupitele) je možná pouze pro uživatele schválené Provozovatelem (a to zejména formou registrace uživatele), nebo akceptací nabídky Provozovatelem. Prodávající (resp. Postupitel) ručí svým prohlášením za pravost, platnost a nominální hodnotu poukazu a stejně tak za splnění podmínek jeho vydání podle § 4 zákona č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu. Prodávající (resp. Postupitel) ručí svým prohlášením za to, že se s cestovní kanceláří nedomluvil jiným způsobem vylučujícím aplikaci § 4 zákona č. 185/2020 Sb.
 4. Postoupení smlouvy o zájezdu a poukaz na zájezd je nabízen za cenu 70 % pořizovací ceny zájezdu nebo nominální hodnoty poukazu na zájezd. Provozovatel na základě příkazní smlouvy vyhledá pro Prodávajícího (resp. Postupitele) zájemce o koupi (resp. postoupení) poukazu na zájezd (resp. smlouvy o zájezdu) - Kupujícího (resp. Postupníka). Provozovatel na základě příkazní smlouvy vyhledá pro Kupujícího (resp. Postupníka) odpovídající poukaz (resp. smlouvu o zájezdu) a uzavře z jeho vlastníkem smlouvu o postoupení pohledávky (resp. smlouvy o zájezdu).
 5. Prodávající (resp. Postupitel) se zavazuje uhradit Provozovateli internetového portálu odměnu ve výši 2,5 % z pořizovací ceny zájezdu, nominální hodnoty poukazu na zájezd, nebo nominální hodnoty postupované pohledávky, jednal-li na základě příkazní smlouvy.
 6. Kupující (resp. Postupník) se zavazuje uhradit Provozovateli internetového portálu odměnu ve výši 2,5 % z pořizovací ceny zájezdu, nominální hodnoty poukazu na zájezd, nebo nominální hodnoty postupované pohledávky, jednal-li na základě příkazní smlouvy.
 7. Provozovatel má právo odstranit nabídky, které nesplňují podmínky pro prodej na internetovém portálu, nebo ty u nichž má provozovatel podezření na jejich nevěrohodnost.
 8. Provozovatel má právo upravit nabídky tak, aby odpovídaly předložené smluvní dokumentaci, pokud tím nezmění podstatu nabídky.
 9. Za legální a faktický obsah nabídky odpovídá Prodávající. Postupitel a Postupník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které pořadateli v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou.
 10. Prodávající předloží Provozovateli Poukaz na zájezd v elektronické nebo listinné podobě vydaný dle § 4 zákona č. 185/2020, dále smlouvu o zájezdu (§ 2521 OZ), nebo potvrzení o zájezdu (§ 2525 OZ) a smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku, která je sjednána tak, že se pojištění vztahuje na veškeré zájezdy a na poukazy na zájezd prodané za trvání pojištění záruky pro případ úpadku, nebo doklad o informaci o uzavřeném pojištění ( § 6 zákona č. 159/1999 Sb.), nebo jiné potvrzen o takto uzavřené pojistné smlouvě a dále text odstoupení od smlouvy o zájezdu včetně potvrzení o jeho odeslání a doručení.
 11. Provozovatel má právo na odstranění uživatele s tím, že smluvní závazky v rámci smlouvy o službách provozovaných na internetovém portálu (smazání nabídky atp.), pokud registrovaný uživatel nebo neregistrovaný uživatel nebude reagovat na výzvy k součinnosti Provozovatele po dobu delší než 15 dnů, se ruší okamžikem oznámení této skutečnosti uživateli.
 12. Pokud nedojde k prodeji (resp. postoupení) poukazu na zájezd (resp. smlouvy o zájezdu) do 30 dnů od dne, kdy byl poukaz na zájezd (resp. smlouva o zájezdu) prvně nabídnut, vyhrazuje si Provozovatel právo předložit Prodávajícímu (resp. Postupiteli) jinou nabídku ke koupi (resp. postoupení) poukazu na zájezd (resp. smlouvy o zájezdu), a to za cenu stanovenou Provozovatelem, které může být nižší, než je cena dle bodu 4) těchto VOP. Prodávající není povinen tuto nabídku příjmout.
 13. Pokud Prodávající (resp. Postupitel) nabídku dle bodu 12) těchto VOP odmítne, je Provozovatel oprávněn nabídku dle bodu 12) zopakovat po uplynutí 30 dnů ode dne odmítnutí předcházející nabídky Provozovatele. Provozovatel je oprávněn po marném uplynutí lhůty své opakované nabídky dle tohoto odstavce nabídku Prodávajícího (resp. Postupitele) smazat.

Ochrana osobních údajů


I. Základní ustanovení


 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PRODEJPOUKAZ.CZ s.r.o., IČ: 09160159, sídlem Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen: „správce“).
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, svého oprávněného zájmu či vašeho životně důležitého zájmu, případně Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 2. Správce získal osobní údaje zároveň z těchto zdrojů:
  • registrační a osobní údaje sdělené subjektem údajů v uživatelském rozhraní webové stránky www.prodejpoukaz.cz nebo jiným způsobem
  • osobní údaje smluvní strany a ostatních účastníků zájezdu obsažené v dokumentech:
   • smlouva o zájezdu
   • potvrzení zájezdu
   • poukaz na zájezd
   • smlouva o pojištění
   • potvrzení o pojištění
   • odstoupení od smlouvy o zájezdu
   • IP adresa návštěvníka webové stránky
   • cookies
 3. Správce zpracovává tyto Vaše běžné osobní údaje:
 4. 3.1 Prodávající, resp. Postupitel:
  • jméno, příjmení
  • datum narození
  • trvalé bydliště
  • registrační údaje: přihlašovací jméno a heslo
  • telefon
  • email
  • č. účtu
  • a dále:
   • cestovní kancelář
   • číslo smlouvy
   • cena zájezdu
   • místo zájezdu
   • termín konání zájezdu
   • popis zájezdu
  3.2 Kupující, resp. Postupník
  • jméno, příjmení
  • datum narození
  • trvalé bydliště
  • registrační údaje: přihlašovací jméno a heslo
  • telefon
  • email
  • číslo účtu
  • Správce zpracovává tuto zvláštní kategorii osobních údajů:
   • údaj, zda jsou cesta nebo pobyt obecně vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu, a na žádost zákazníka údaj o vhodnosti cesty nebo pobytu s ohledem na potřeby zákazníka
   • zvláštní požadavky zákazníka, které pořadatel přijal

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů


 1. Zpracování osobních údajů na základě plnění příkazních smluv uzavřených se subjekty údajů.
 2. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce, a to zejména z důvodu nutné komunikace se subjektem údajů, a to i za účelem reklamní prezentace správce a dále zejména z důvodu vzájemné právní ochrany správce a subjektů údajů.
 3. Zpracování osobních údajů na základě zákonných právních titulů, a to zejména plnění zákonných povinností vůči státu (resp. finančnímu úřadu).
 4. Účelem zpracování osobních údajů je realizace prodeje poukaz na zájezd, nebo postoupení smlouvy o zájezdu na základě pokynů prodávajícího a kupujícího (postupitele a postupníka) při realizaci příkazních smluv.
 5. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů


 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu,
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu),
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud byl udělen.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů


 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby.
  • Některé osobní údaje, a to vždy pouze popisné, byť často pseudonymizované, jako místo zájezdu, termín zájezdu, destinace, atp., které budou uveřejněny v inzerátu, jsou přístupné návštěvníkům webu prodejpoukaz.cz. Ostatní osobní údaje jsou předávány pouze osobám účastným na administraci smluvního vztahu a splnění zákonných požadavků (např. účetní kancelář).
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva


 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů


 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu a záloh.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení


 1. Uzavřením smluvního vztahu se správcem osobních údajů potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Poučení pro spotřebitele:

Byla-li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání nebo prostřednictvím elektronických prostředků komunikace na dálku Provozovatele:

 1. Máte právo odstoupit od Smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy nás musíte o svém rozhodnutí odstoupit informovat. Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 4. Odstoupíte-li od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a my jsme s plněním na základě Vaší výslovné žádosti začali před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradíte nám celou sjednanou cenu za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy, bude-li uzavřena smlouva o postoupení pohledávek s druhou smluvní stranou na základě naší aktivity. Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, a přitom Provozovatel uzavřel (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) Smlouvu o postoupení pohledávek, zájezdu, nebo poukazu s Kupujícím (resp. Postupníkem).


Příloha č. 1: Formulář odstoupení od smlouvyPříjemce:

PRODEJPOUKAZ.CZ s.r.o., IČ: 09160159,

sídlem Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1

 

Oznamuji, že odstupuji od příkazní smlouvy ve vztahu k následujícímu zájezdu a poukazu o zájezdu:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

Datum uzavření příkazní smlouvy:___________________________________________________________________

Jméno a příjmení příkazce:_____________________________________________________

Adresa příkazce:______________________________________________________________

Souhlasím s vrácením peněz na bankovní účet č.:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________

Podpis příkazce:______________________________________________________________

Datum:________________________

 

 

                                                                                                                                         podpis